Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

Laatst geüpdatet 5 november 2020

De website:
https://www.leonidas-lommel.be

is een initiatief van:
Leonidas Lommel “Confiserie Tom”
Uitgebaat door Denneven BV
Peter Aertsstraat 11 , Lommel
KBO nr. 0455.263.758.
BTW BE 0455263758
Contactgegevens en bezoekadres:
+32 11 54 19 64
bestelling@leonidas-lommel.be
Mudakkers 19, 3920 Lommel, België

1. Algemeen
Wanneer u bestellingen plaatst bij Confiserie Tom gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij anders overeengekomen wordt. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment en zonder aankondiging gewijzigd worden. Confiserie Tom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot de juistheid of inhoud van de informatie. Confiserie Tom kan eveneens niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de gekochte producten.

2. Prijzen
Alle prijzen die vermeld staan in de webshop zijn in euro, inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Prijzen kunnen te allen tijde, zonder aankondiging worden aangepast
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro’s en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.
Confiserie Tom kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten of andere fouten waardoor de prijs verkeerdelijk wordt weergegeven.

3. Betaling
Confiserie Tom biedt verschillende betaalmogelijkheden aan. Wij vragen om de betaling direct te voldoen. Indien wij geen betaling hebben ontvangen, zal uw bestelling worden geannuleerd. Producten worden slechts geleverd wanneer de betaling volledig werd voldaan.
Betaalmogelijkheden:
– Bancontact / iDeal: Uw bestelling zal behandeld worden van zodra uw order verwerkt is.
Indien u de producten komt afhalen in onze winkel is het mogelijk om cash, met bancontact of Payconiq te betalen.

4. Leveringen
a. Leveringsvoorwaarden
De levering geschiedt op het door de koper aangeduide adres. Dit adres dient binnen de gemeenten Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel, Balen, Luyksgestel en Bergeijk te liggen. Leveradressen zullen hierdoor enkel toegelaten worden volgend volgende postcodes: BE: 3920, 3910, 3900, 2490 NL: 5570*, 5571*, 5575*
Confiserie Tom levert uw packet op de gekozen leveringsdag zoals vermeld op de website. Steeds na ontvangst van betaling.
De vermelde leveringstermijn is louter indicatief en dus geenszins bindend in hoofde van Confiserie Tom.
Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten. De verzendingskosten worden steeds afzonderlijk vermeld. Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanaf 25 EUR.
Geen enkele vertraging van levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Confiserie Tom heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

b. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Confiserie Tom kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een pakket terugkomt wegens een foutief ingevoerd adres. Kijk dus goed al uw gegevens na.

c. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

d. Retourzendingen en omruilingen
Aangekochte en ontvangen producten kunnen niet geretourneerd worden. Wij kunnen na ontvangst de kwaliteit van ons product niet meer waarborgen, bijvoorbeeld door niet optimale bewaarcondities. Omwille van hygiënische en gezondheidsredenen worden producten niet teruggenomen.
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing voor producten die nog niet geleverd zijn. Vul hiervoor het verplichte formulier ontbinding in. Dit formulier kan via aangetekend schrijven op de op het formulier vermelde postadressen of mail naar bestelling@leonidas-lommel.be verstuurd worden.

Eventuele geschillen kunnen geregeld worden via de Europese onlinegeschillenbeslechting.

5. Bestellingen
Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de aankoop van de geselecteerde producten. Na bestelling wordt uw aankoop zo spoedig mogelijk behandeld. Confiserie Tom behoudt zich het recht om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of klanten te weigeren of een bestelling onvolledig te leveren. Te veel betaalde producten worden desgevallend terugbetaald. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De productinformatie, de prijs en de orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Bij het plaatsen van de bestelling deelt de koper zijn naam, adresgegevens en betaalinformatie mee. De koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn.

6. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud
Confiserie Tom bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.
Confiserie Tom kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Confiserie Tom is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.
Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan Confiserie Tom het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

7. Voorraad
In principe is een artikel dat niet meer leverbaar is, ook niet beschikbaar in de webwinkel. Hier moet het nodige voorbehoud gemaakt worden voor fouten in het voorraadprogramma. Bovendien kan het zijn dat een klant het betreffende artikel aan het passen is in onze winkel. We vragen u daarvoor begrip te hebben. De bestellingen via de webwinkel worden constant bijgewerkt. Indien een artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uw betaling wordt uiterst binnen de 15 werkdagen terugbetaald, zonder kosten voor u.

8. Aanbiedingen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (zie artikel 7)

9. Afhaling
Bestellingen kunnen ook worden afgehaald in ons afhaalpunt na afspraak. Hiermee spaart u eventuele verzendingskosten uit. Hiervoor kan u steeds een mail sturen naar bestelling@leonidas-lommel.be of een bericht sturen via de Facebookpagina.

11. Aansprakelijkheid
Confiserie Tom kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een veranderde gezondheidstoestand door gebruik/ consumptie van aangekochte producten via Confiserie Tom.
Als koper bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van producten.
Confiserie Tom kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer producten niet kunnen worden geleverd of bij het niet of onvoldoende functioneren van de website.

12. Copyright
De teksten, de lay-out, de afbeeldingen en alle andere gegevens op deze website zijn beschermd door de wetgeving (nationaal en internationaal) van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.
Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Confiserie Tom.

13. Bescherming van persoonsgegevens
Confiserie Tom verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. Voor meer informatie zie de pagina: ‘Privacy’.

14. Overige bepalingen
Confiserie Tom behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Confiserie Tom zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Confiserie Tom behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Confiserie Tom niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

15. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Confiserie Tom en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Confiserie Tom heeft geen controle over externe websites.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

16. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Confiserie Tom haar maatschappelijke zetel heeft.

17. Bedrijfsgegevens
Leonidas Lommel “Confiserie Tom”
Uitgebaat door Denneven BV
Peter Aertsstraat 11 , Lommel
KBO nr. 0455.263.758.
BE 0455263758
Contactgegevens en bezoekadres:
+32 11 54 19 64
bestelling@leonidas-lommel.be
Mudakkers 19, 3920 Lommel, België